Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία RAMOS AE έχοντας πάντα ως γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, και τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Η προσέγγιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποτελούν συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο της εισαγωγής και εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης αθλητικών ειδών, ειδών σπορ, οργάνων γυμναστικής, ειδών κατασκήνωσης και συναφών προϊόντων στον οποίο δραστηριοποιείται.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.

 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.

 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και του πελάτη.

 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

 • η διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα, την γενική αναπτυξιακή της πορεία, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.

 • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.

 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του.

 • Την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος, επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων.

 • την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

 • την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας την μη κοινοποίηση τους σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.

 • τη συνεχή προσπάθεια εμπορίας ποιοτικών προϊόντων με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

 • τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.

 • την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της καθώς και η διεύρυνση της κάλυψης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και των συνθηκών εργασίας, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.

 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στην εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του.

Back to top